Beste jarduketa batzuk

Garapenaren aldeko Lankidetzako Udal Kontseilua

Garapenaren aldeko Lankidetzako Udal Kontseilua udalaren partaidetza-organo bat da, eta hau du eginkizuna: sustatzea Udalaren lankidetza Zerbitzuaren eta alor horretan lanean diharduten erakundeen arteko trukea eta lankidetza. 

Udal-talde bakoitzeko zinegotzi bat dago Kontseiluan, eta elkarteen Udal Erregistroan izena emana duten GGKE-etako beste horrenbeste ordezkari. Halaber, Kontseiluko kide dira Gizarte Ekitzako alorreko zuzendaria eta GNLUPeko teknikariak. 

Urtean hiru aldiz, gutxienez, biltzen dira Kontseiluko kideak. Bilera horietan, garapenaren aldeko lankidetzaren arloko berariazko arazoen berri ematen diete GGKE-etako ordezkariek udal-organoei, eta egoki deritzen neurriak proposatzen dizkiete. Udalaren ordezkariek, berriz, alor horri dagokionez udalak egindako kudeaketaren berri ematen dute.

Ebaluazioa

Garapenaren aldeko Lankidetza Zerbitzuak lanerako oinarrizko tresnatzat dauka bere alorrean garatzen diren politiken ebaluazioa. Honetarako erabiltzen da tresna hori: planifikazioa hobetzeko, esku-hartzeen kudeaketan diharduten eragileen gaitasunak areagotzeko, eta eragile guztien partaidetza eta haien arteko adostasuna bultzatzeko.

Garapenaren aldeko Lankidetzarako Udal Programak lan-ildo berri bat jarri zuen martxan 2010ean, programak bultzatutako jardueren ebaluazioa sustatzeko, haren berezko elementu gisa. Hauek dira lan-ildo horren helburuak: egiten diren jardueren kalitatea hobetzea, eta esku hartzen duten eragile guztiak trebatzea, bai eta iraganeko esperientziak baliatzea ere etorkizuneko esku-hartzeetarako.

Kanpo-ebaluazioa, Iruñeko Udalaren Garapenaren aldeko Nazioarteko Lankidetzarako udal-programak eta Nafarroako GGKE-en Koordinakundeak sinatutako hitzarmenaren gainean

Argibide Bulegoa

El Ayuntamiento de Pamplona, junto a la Coordinadora de ONGD de Navarra, impulsa una oficina de información en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional.

Esta Oficina se dirige a fomentar cauces de comunicación, participación e información entre el Ayuntamiento de Pamplona y las ONGD, colectivos y entidades que realizan un trabajo continuado en el ámbito local en materia de cooperación y solidaridad internacional. Desde esta perspectiva se busca mejorar la información y difusión de las actuaciones de cooperación internacional al desarrollo, que se vienen realizando; así como impulsar la coordinación entre las ONGD y entre estas y las instituciones, en aquellas iniciativas que requieran un trabajo en común.

La misma es gestionada por la Coordinadora de ONGD de Navarra, mediante convenios de colaboración de carácter anual.

Udalaren jardueren hedapena eta komunikazioa

Garapenaren aldeko Nazioarteko Lankidetzarako Udal Programaren eginkizunen artean daude hauek: programaren edukiak jakinaraztea udaleko beste instantzia batzuei, garapenaren aldeko lankidetzarekin eta nazioarteko elkartasunarekin lotura duten beste entitate publiko eta pribatu batzuei, taldeei, GGKE-ei eta, oro har, herritarrei. 

Udalaren www.pamplona.es webgunean, zerbitzu-memorietan eta hedabideetara zein informazio-tratamendua egiten duten erakundeetara bidaltzen diren jakinarazpenetan dago informazio hori.

Harremanak erakundeekiko

Garatzen den arloa dela eta, ezinbesteko estrategia du Garapenaren aldeko Lankidetzak erakundeen arteko koordinazioa eta haiek elkar ezagutzea. Garapenaren aldeko Nazioarteko Lankidetzarako Udal programari dagokio kudeaketa- eta jarraipen-lanak egitea, arlo horretako Udalaren politikak gainerako erakundeenarekin errazago koordinatzeko. 

Helburu bikoitz hau dute harreman horiek:

  1. Informaziorako nahiz parte hartzeko bideak sustatzea, Iruñeko Udalaren eta garapenaren aldeko lankidetzaren eta nazioarteko elkartasunaren esparruan lanean ari diren erakunde eta GGKE-en artean. 
  2. Erakundeen arteko harremanak sustatzea Iruñeko Udaleko Garapenaren aldeko Nazioarteko Lankidetza Programak lan egiten duen Hegoaldeko entitateekin; hain zuzen, zeharka edo zuzenean lan bateratua egiten duen haiekin.

Jarduera hauek proposatzen dira horretarako:

  • Informazio teknikoa trukatzea  garapenaren aldeko lankidetzaren arloan diharduten beste erakunde batzuekin.
  • Harrera bisitei eta hainbat ordezkaritza, entitate eta pertsonari (Hegoaldeko udalak, hiriko GGKE-en kontra-parteak, etab.).

 

Koordinazio teknikoa

Garapenaren aldeko Nazioarteko Lankidetzako Udal Programak dagozkion batzorde eta lantaldeetan hartzen du parte, garapenaren aldeko lankidetzan diharduten beste erakunde eta profesional batzuekin esperientziak trukatzeko eta alderatzeko. 

Halaber, garapenerako lankidetzaren alorreko beste udal-instantzia eta bestelako erakunde batzuekin koordinatuta jarduten da (Nafarroako Gobernua, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa, Espainiako Udal eta Probintzien Federazioa, zenbait udal eta abar.)

Prestakuntza/Dokumentazioa

Garapenaren aldeko lankidetzarekin lotura duten jardunaldiak, topaketak eta abar antolatzen ditu Garapenaren aldeko Nazioarteko Lankidetzako Udal Programak, hor lan egiten duen talde teknikoan ezagutza-, informazio-, gogoeta- eta eztabaida-mekanismoak sustatzearren. 

Era berean, bibliografia eta dokumentazioa eskuratzen du, hainbatean behin, dokumentu- eta bilbliografia-funts xume bat osatuz joateko.