Memoria del Ayuntamiento de Pamplona 2019

Gastuen aurrekontuaren betetze-maila

Kontzeptua

Kap.

Hasierako
aurreikuspena

Aldaketak
Gehitzeak/Murrizteak

Behin betiko aurreikuspena

Aitortutako betebeharrak

Likidatutako
ordainketak

Ordaintzekoak

Betetze-maila (%)

Aitortutako guztizkoaren %

Langileria-gastuak

1

96.021.008,59

8.858.759,53

104.879.768,12

104.262.953,11

104.036.603,67

226.349,44

% 99,41

% 49,56

Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak

2

72.607.256,41

2.017.578,25

74.624.834,66

69.216.230,59

53.974.675,45

15.241.555,14

% 92,75

% 32,90

Finantza-gastuak

3

775.000,00

0,00

775.000,00

523.632,10

523.632,10

0,00

% 67,57

% 0,25

Transferentzia arruntak

4

11.124.816,00

2.362.779,07

13.487.595,07

12.568.460,47

11.413.612,55

1.154.847,92

% 93,19

% 5,97

Kontingentzia-funtsa

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

% 0,00

Inbertsio errealak

6

2.394.200,00

19.114.481,46

21.508.681,46

13.044.617,62

7.839.790,73

5.204.826,89

% 60,65

% 6,20

Kapital-transferentziak

7

25.000,00

1.763.475,00

1.788.475,00

1.760.205,02

853.857,16

906.347,86

% 98,42

% 0,84

Aktibo finantzarioak

8

277.200,00

0,00

277.200,00

204.312,07

184.809,00

19.503,07

% 73,71

% 0,10

Pasibo finantzarioak

9

8.814.000,00

0,00

8.814.000,00

8.803.706,96

8.803.706,96

0,00

% 99,88

% 4,18

Gastuak, guztira

 

192.038.481,00

34.117.073,31

226.155.554,31

210.384.117,94

187.630.687,62

22.753.430,32

% 93,03

% 100,00

Kontzeptua

A.G.

Hasierako aurreikuspena

Aldaketak Gehitzeak/Murrizteak

Behin betiko aurreikuspena

Aitortutako betebeharrak

Likidatutako ordainketak

Ordaintzekoak

Betetze-maila (%)

Aitortutako guztizkoaren %

Zor publikoa

0

9.489.000,00

0,00

9.489.000,00

9.302.892,69

9.302.892,69

0,00

% 98,04

% 4,42

Oinarrizko zerbitzu publikoak

1

67.496.763,79

17.709.594,01

85.206.357,80

76.497.007,81

64.783.215,30

11.713.792,51

% 89,78

% 36,36

Gizarte-babeseko eta -sustapeneko jarduketak

2

44.144.669,41

8.155.238,32

52.299.907,73

50.523.200,25

49.165.194,87

1.358.005,38

% 96,60

% 24,01

Lehentasunezko ondas. publ. ekoizpena

3

43.165.997,96

2.783.070,99

45.949.068,95

42.787.224,24

36.816.809,45

5.970.414,79

% 93,12

% 20,34

Jarduketa ekonomikoak

4

4.435.935,22

2.189.600,00

6.625.535,22

5.906.157,83

5.226.576,73

679.581,10

% 89,14

% 2,81

Izaera orokorreko jarduketak

9

23.306.114,62

3.279.569,99

26.585.684,61

25.367.635,12

22.335.998,58

3.031.636,54

% 95,42

% 12,06

Gastuak, guztira

 

192.038.481,00

34.117.073,31

226.155.554,31

210.384.117,94

187.630.687,62

22.753.430,32

% 93,03

% 100,00